Dejavnosti

Dejavnosti 2022-01-28T12:14:33+00:00

Predstavitev

Varstveno delovni center Postojna je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije. VDC Postojna izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji  in storitev institucionalnega varstva.

Storitev je financirana iz proračuna RS – Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj pet in največ osem ur dnevno, storitev institucionalnega varstva v stanovanjski skupini Postojna pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:

 • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka

 • 24 ur – ob sobotah, nedeljah, praznikih

Upravičenci

Uporabniki do storitve so osebe po 10. členu Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. So odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, uporabniki – varovanci, ki so z 18. letom pridobile status invalida.

Dejavnost ureja  Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o  standardih in normativih, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, ter ostali zakonski akti in pravilniki. Storitev se izvaja v skladu s Kodeksom etičnih načel na področju socialnega varstva. Usmeritve za delovanje in razvoj varstveno delovnih centrov daje tudi Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva (za obdobje 2013-2020).

V enoti VDC Postojna in v  enoti Cerknica izvajamo storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za 54  uporabnikov.

V storitev institucionalnega varstva – stanovanjska skupina je vključenih šest stanovalcev.

Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

VARSTVO:

 • Spremljanje, podporo pri vsakdanjih dejavnostih VDC

 • Nudenje pomoči pri vsakdanji skrbi za sebe (higiena, oblačenje, pomoč pri gibanju in hoji, orientaciji, prehrani…)

 • Pomoč pri komunikaciji, razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov, samospoštovanja in spoštovanja, razvijanju čuta pripadnosti, strpnosti

 • Varstvo pri prihodih in odhodih, spremstvo pri prevozih

 • Utrjevanje čuta urejenosti sebe in delovnega okolja

 • Skrb za zdravje in dobro počutje ter osebno urejenost

VODENJE:

 • Oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov

 • Ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin

 • Vzdrževanje in razvoj socialnih stikov ter razvijanje večje samostojnosti

 • Organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivno vključevanje ter povezovanje z okoljem

 • Pomoč pri reševanju osebnih stisk

 • Pomoč in sodelovanje s starši in zakonitimi zastopniki

ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI:

Oblike dela, ki omogočajo upravičencem ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti, so razvijanje lastnih izdelkov in kooperantska dela predstavljajo:

 • Zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov sposobnostim varovancev

 • Uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti ter spremljanje delovnega procesa

 • Nabavo sredstev in pripomočkov, prevoz materiala za delo in prodajo izdelkov

PROGRAM LASTNIH IZDELKOV:

Oblike dela lastnih izdelkov predstavlja pomemben dejavnik znotraj zaposlitve pod posebnimi pogoji. Razvijamo  program lastnih izdelkov, ki je zanimiv za trg (prodajo). Z razvojem tehnološkega procesa smo  izdelavo izdelka povsem prilagodili sposobnostim uporabnikov VDC-ja, tako s pomočjo delovnih pripomočkov kot razgradnjo delovnega procesa v pod procese. S tem smo tudi osebam z motnjami v duševnem razvoju omogočili opravljanje koristnega dela, kar jih potrjuje kot enakopravne člane družbe. Skozi njihove roke nastajajo izdelki iz tekstila. Razvito imamo tudi papirno galanterijo, vsako leto naredimo veliko voščilnic.

Celotni program lastnih izdelkov je naprodaj v naši  trgovini. Prodaja poteka tudi preko osebnega predstavitvenega načina. Ponosni smo tudi na stalno sodelovanje z delovnimi organizacijami, zasebniki, verskimi skupnostmi, društvi, občinskimi upravami, v okviru katerih izdelamo darila ali izdelke, kjer se približamo željam stranke.

KOOPERANTSKO DELO:

Kooperantska dela so enostavna dela, ki jih opravljamo za proizvodne dejavnosti raznih podjetij.

Zaradi napredka industrije je možnosti pridobiti  ali obdržati kooperantska dela vedno težje, vendar imamo še vedno kar nekaj možnosti in izbiro teh del.

DODATNI PROGRAM:

Številne dodatne aktivnosti oblikujemo glede na potrebe, pobude, želje uporabnikov. Program prilagajmo aktualnim trendom v okolju. Športne, izobraževalne, kulturne, rehabilitacijske, družabne dejavnosti v različnih oblikah so izjemno pomembne za ohranjanje, razvijanje znanj, veščin, sposobnosti uporabnikov, njihovo družbeno integracijo, samouresničevanje in  kvaliteto življenja.

Finančna sredstva za njihovo izvajanje pridobivamo s prodajo izdelkov lastnega programa, kooperantskimi storitvami, sponzorstvi in donacijami.

Inastitucionalno varstvo

Stanovanjske skupine so opredeljene v 8. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, v katerem je zapisano: »Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali  drugi organizirani obliki, ki upravičeno nadomešča dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine«.(Ur.l.RS, št.45 /2010).

V VDC Postojna izvajamo  institucionalno varstvo – stanovanjska skupina  za šest uporabnikov. Storitev institucionalnega varstva je nudena  uporabnicam in uporabnikom, ki so vključeni v VDC Postojna , kar pomeni, da so ob delovnih dnevih v dopoldanskem času od 7.00 do 15.00 ure vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v enoto Postojna.

Torej izvajamo institucionalno varstvo, ki v splošnem nadomešča in dopolnjuje funkcijo doma. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, ki zajame izvajanje vsebin socialne preventive, psihološke obravnave in svetovanja ter vodenje. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, komunikacija, orientacija,…). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovne aktivnosti (okupacija) in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Odrasli ljudje z motnjo v duševnem razvoju, ki so vključeni v stanovanjsko skupino, potrebujejo strukturirano in organizirano strokovno podporo pri bivanju. Stanovalci so odrasle osebe, zato sledimo glavnemu cilju, da osebe živijo svoje življenje, čim bolj primerljivo običajnemu življenju drugih odraslih oseb. Pri tem izhajamo iz potreb, želja, hotenj vsakega posameznika.

Pri svojem delu upoštevamo koncepte običajnega življenja in iz tega izhajajoča načela normalizacije, koncepte opolnomočenja in koncepte samozagovorništva in zagovorništva uporabnic in uporabnikov. Trudimo se, da so omogočene možnosti izbire povsod tam, kjer je to le mogoče. Uporabnice in uporabniki imajo priložnost, da izražajo svoje pobude in da sodelujejo pri oblikovanju življenja imajo priložnosti, da podajajo svoje pripombe in pritožbe. Z bivanjem v naši stanovanjski enoti odrasli ljudje z motnjo v duševnem razvoju dobijo priložnost, da ob ustreznem strokovnem vodenju zaživijo čim bolj kvalitetno in samostojno življenje.

Pri delu izhajamo predvsem v zadovoljevanju dveh človeških potreb in sicer po avtonomiji, ki se izraža kot samoohranitev in osebni rasti ter potrebi po povezanosti, ki se izraža v ohranjanju in širjenju konteksta skupnosti, družine, okolja.

KONTAKT

Naše glavno vodilo je:

Vsak Dan Cenimo Posebej

Seveda poskušamo našim uporabnikom ustvariti življenjske in bivanjske pogoje,
ki so čim bolj prepojeni z domačnostjo, toplino in veseljem.

KONTAKT
Skip to content